gpfd.net
当前位置:首页 >> 26个字母发音音标读法音频 >>

26个字母发音音标读法音频

英语学习:48个国际音标表 长元音 [i:] [з:] [:] [u:] [a:] 短元音 [ I] [] [] [] [∧] [e] [] 8个双元音 [aI] [eI] [a] [] [] [ε] [I] [I] 20个辅音成对辅音10对 清辅音 [p] [t] [k] [] [s] [θ] [] [] [tr] [ts] 浊辅音 [b] [d] [g] [v] [z] [] [] [d] [dr ] [dz]

http://www.zhibeifoguang.com/child/works/yingyuertonggequ/yinpin/20100614202323.mp3 26个英文字母发音 MP3格式

声母表 23 b p m f d t n l g k h j q x zh ch sh r z c s y w 韵母表 24 a o e i u v ai ei ui ao ou iu ie ve er an en in un vn ang eng ing ong 整体认读音节 16 zhi chi shi ri zi ci si yi wu yu ye yue yuan yin yun ying 字母表:26 a、b、c、d、e、f、g、h、i、j、k、

读音网址:网页链接aa[ei] bb[bi:] cc[si:] dd[di:] ee[i:] ff[ef] gg[d3i:] hh[eit∫] ii[ai] jj[d3ei] kk[kei] ll[el] mm[em] nn[en] oo[u] pp[pi:] qq[kju:] rr[:] ss[es] tt[ti:] uu[ju:] vv[vi:] ww[′d∧blju:] xx[eks] yy[wai] zz[zed]英文字母,即现在英文(english)所基于的字母

英语有48个音标.26个字母

26个英文字母及发音音标如下: a a [ei] b b [bi:] c c [si:] d d [di:] e e [i:] f f [ef] g g [d3i:] h h [eit∫] i i [ai] j j [d3ei] k k [kei] l l [el] m m [em] n n [en] o o [u] p p [pi:] q q [kju:] r r [:] s s [es] t t [ti:] u u [ju:] v v [vi:] w w [′d∧blju:] x x [eks] y y [wai] z z [zi:][zed] 以

不知您要的是字幕发音还是音标发音 英语有26个字母, 24个辅音,分为三组,轻辅音、浊辅音、其他 19个元音,短元音、长元音、双元音三组 1个半元音 想要的话可以上BBC 官网上下 关键词:BBC english pronouncation 要是感激的话就不要说,采纳最实在,谢谢

26个汉语拼音字母表的发音 汉 语 拼 音 声 母 表 b [玻] p [坡] m [摸] f [佛] d [得] t [特] n [讷] l [勒] g [哥] k [科] h [喝] j [基] q [欺] x [希] z [资] c[;雌] s [思] r [日] zh[知] ch [嗤] sh [诗] y [医] w [巫]

教小孩26个字母的正确读音读法 http://www.iqiyi.com/w_19rr2bcdgx.html

lyxs.net | fpbl.net | zhnq.net | wkbx.net | zmqs.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.gpfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com